ដំណឹងការផ្តល់អាហារូបករណ៍

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី មានផ្តល់អាហារូបករណ៍ ១០០% ដល់និស្សិត ចំនួន ១៣៥កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៩ – ២០២០​ នេះ ។
និស្សិតដែលមានឱកាសទទួលបានអាហារូបករណ៍ នឹងទទួលបានការងារធ្វើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
បញ្ជាក់៖ និស្សិត អាចរកទិញពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍នៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។

ទំនាក់ទំនង៖ +(855) 81 777 155 +(855) 81 777 025
ហ្វេសបុក៖ Delta Microfinance Plc.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons