ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក
សម្រាប់គ្រប់ការិយាល័យ របស់ ឌែលតា

០១/ មន្ត្រីឥណទាន ចំនួន ៧០ រូប

០២/ បេឡាករ ចំនួន ២០ រូប

ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ៣១ ខែ​ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៩
ផ្ញើរពាក្យមកកាន់ recruit@delta-plc.com
ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 010 92 3333

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons