បង់ប្រាក់កម្ចី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី របស់អ្នកតាមវីងដោយសុវត្ថិភាព

ឥលូវនេះ លោកអ្នកអាចបង់ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវីធីទូរស័ព្ទវីង និងភ្នាក់ងាររបស់វីងច្រើនជាង 5,000 ទីតាំងទូទាំងប្រទេស។វិធីបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈវីង៖ភ្នាក់ងារវីង៖

១/ អតិថិជនត្រូវទៅភ្នាក់ងារវីងណាមួយដើម្បីបង់ប្រាក់កម្ចីឱ្យ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី

២/ លេខកូដបង់ប្រាក់ គឺ 7711 (ដុល្លារ) និង 7712 (រៀល)។

៣/ ដើម្បីសងប្រាក់កម្ចី អតិថិជនត្រូវផ្តល់លេខកូដឥណទានដែលមាននៅលើតារាងបង់ប្រាក់ និងចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ទៅឱ្យភ្នាក់ងារ។

កម្មវិធីទូរស័ព្ទវីង ៖

១/ អតិថិជនត្រូវមានគណនីដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីទូរស័ព្ទវីង។

២/ ដើម្បីសងប្រាក់កម្ចី អតិថិជនត្រូវបញ្ចូលលេខកូដឥណទាននិងចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់កម្មវិធីទូរស័ព្ទវីង។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 081 777 155

អីម៉ែល៖ info@delta-plc.com គេហទំព័រ www.delta-plc.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons