សីតុណ្ហភាពនៅបណ្តាខេត្តមួយចំនួន នឹងធ្លាក់ដល់ ១៤អង្សា នៅថ្ងៃទី ២៥ ខាងមុខនេះ

video-2012-05-13-15-13-42_dvd.original1-640x426

 

ប្រភព៖ www.business-cambodia.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons