សៀវភៅ ៦ ក្បាល​​ដើម្បី​ជួយ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទស្សនៈ​ខ្លួន​ឯង​ទៅ​រក​ភាព​ជោគជ័យ​ ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាន

១) សៀវភៅ Think Like a Freak ៖ ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​លោក Steven D. Levitt និង​លោក Stephen J. Dubner ដោយ​អ្នក​ទាំង​ពី​ផ្តល់​នូវ​របៀប​នៃ​ការ​គិត​ខុស​ពី​មនុស្ស​ធម្មតា និង ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព ជា​ពិសេស​សម្រាប់​ដែល​ចូលចិត្ត​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គ្នា​នៅ​កន្លែង​ធ្វើ​ការ។

sdfsdf

២) សៀវភៅ The Freaks Shall Inherit the Earth ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Chris Brogan តាម​រយៈ​សៀវភៅ​នេះ​លោក​បាន​បង្ហាញ​ពី​រៀប​បង្កើត​ភាព​ជោគជ័យ ចេញ​ពី​ភាព​ចម្លែក​ក្នុង​ខ្លួន​របស់​អ្នក ហើយ​សៀវភៅ​នេះ​ក៏​សម្រាប់​មនុស្ស​ដែល​គិត​ថា​ខ្លួន​ឯង​មាន​ទាន់​មាន​ភាព​ខ្លាំង​គ្រប់​គ្រាន់​ដើម្បី​បើក​អាជីវកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​ឯង។

sdfsf

៣) សៀវភៅ The Misfit Economy ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Alexa Clay និង​លោក Kyra Maya Phillips បង្ហាញ​អ្នក​ពី​របៀប​នៃ​ការ​គិត​ដោយ​សេរី។

dfsfs

៤) សៀវភៅ Nature’s Fortune ៖ ជា​ស្នាដៃ​និពន្ធ​របស់​លោក Mark R. Tercek និង លោក Jonathan S. Adams សៀវភៅ​នេះ​ផ្តោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​បុគ្គល​ដែល​ជា​អ្នក​ស្រលាញ់​បរិស្ថាន​បៃតង​ ដើម្បី​បង្កើត​ការ​វិនិយោគ​នានា​ ជៀសវាង​រាល់​ការ​បំផ្លាញ​បរិស្ថាន។

fsdfsd

៥) សៀវភៅ The Dao of Capital ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Mark Spitznagel ដែល​បង្ហាញ​ពី​ការ​ធ្វើ​វិនិយោគ​ក្នុង​ទំនៀម​ទម្លាប់​ប្រពៃណី​បុរាណ​ចិន​ មក​ជា​រៀប​ធ្វើ​វិនិយោគ​ក្នុង​សម័យ​ទំនើប។

sdfas

៦) សៀវភៅ Buddhism: Plain and Simple ៖ និពន្ធ​ដោយ​លោក Steve Hagen ដោយ​សៀវភៅ​នេះ​បង្ហាញ​ពី​រៀប​ស្វែង​យល់​ឲ្យ​បាន​ស៊ី​ជម្រៅ​នូវ​អ្វី​ដែល​មនុស្ស​មាន​នៅ​ក្នុង​ចិត្ត។

01b01.jpgsafdsf

ប្រភព៖ www.thebnews.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons