រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

2016-02-17

ប្រភព​៖ www.cambodiameteo.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons