កម្រង​គំនិត​សំខាន់ៗ​របស់​លោក ​អាប្រាហាម​ ម៉ាស្លូ​ ​(​Abraham Maslow)​ ទស្សនវិទូ​ដ៏​ល្បី​របស់​អាមេរិក

Portrait_of_Robert_W._Service

១) «ប្រសិនបើអ្នកមានត្រឹមតែញញួរ អ្នកនឹងមើលឃើញថា រាល់បញ្ហាទាំងអស់គឺជាដែកគោល»។

២) «វិធីចាំបាច់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សម្នាក់ គឺត្រូវផ្លាស់ប្ដូរការយល់ឃើញរបស់គេចំពោះខ្លួនឯងសិនជាមុនសិន»។

៣) «ផលិតផលល្អ គួរតែត្រូវបានគេទិញ ហើយមនុស្សល្អអស្ចារ្យគួរតែត្រូវបានគេផ្ដល់រង្វាន់»។

៤) «ប្រសិនបើអ្នកដាក់គម្រោង ដើម្បីសម្រេចអ្វីដែលហួសពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន វានឹងធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅទាំងមិនសប្បាយចិត្តក្នុងជីវិត»។

៥) «ចំណុចសំខាន់មួយ ក្នុងចំណោមគោលដៅនៃការអប់រំ គឺដើម្បីបង្រៀនថា ជីវិតគឺមានតម្លៃខ្លាំងណាស់»៕

ប្រភព៖ www.bizkhmer.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons