ទំព័រដើម អត្រាប្តូរប្រាក់
October 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-តុលា-២០២០ ៤០៥៨ ៤១៧០ ៤១១៤
០២ ០២-តុលា-២០២០ ៤០៥៨ ៤១៧០ ៤១១៤
០៣ ០៣-តុលា-២០២០ ៤០៥៨ ៤១៧០ ៤១១៤
០៤ ០៤-តុលា-២០២០
០៥ ០៥-តុលា-២០២០ ៤០៥៨ ៤១៧០ ៤១១៤
០៦ ០៦-តុលា-២០២០ ៤០៥៨ ៤១៧០ ៤១១៤
០៧ ០៧-តុលា-២០២០ ៤០៥៧ ៤១៦៨ ៤១១៣
០៨ ០៨-តុលា-២០២០ ៤០៥៧ ៤១៦៨ ៤១១៣
០៩ ០៩-តុលា-២០២០ ៤០៥៧ ៤១៦៧ ៤១១២
១០ ១០-តុលា-២០២០ ៤០៥៧ ៤១៦៧ ៤១១២
១១ ១១-តុលា-២០២០
១២ ១២-តុលា-២០២០ ៤០៥៥ ៤១៦៥ ៤១១០
១៣ ១៣-តុលា-២០២០ ៤០៥៥ ៤១៦៥ ៤១១០
១៤ ១៤-តុលា-២០២០ ៤០៥៥ ៤១៦៥ ៤១១០
១៥ ១៥-តុលា-២០២០
១៦ ១៦-តុលា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
១៧ ១៧-តុលា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
១៨ ១៨-តុលា-២០២០
១៩ ១៩-តុលា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
២០ ២០-តុលា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
២១ ២១-តុលា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦៣ ៤១០៧
២២ ២២-តុលា-២០២០ ៤០៣៥ ៤១៥០ ៤០៩៣
២៣ ២៣-តុលា-២០២០ ៤០៣៥ ៤១៥០ ៤០៩៣
២៤ ២៤-តុលា-២០២០ ៤០៣៥ ៤១៥០ ៤០៩៣
២៥ ២៥-តុលា-២០២០
២៦ ២៦-តុលា-២០២០ ៤០៣៥ ៤១៤៨ ៤០៩២
២៧ ២៧-តុលា-២០២០ ៤០៣០ ៤១៤២ ៤០៨៦
September 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កញ្ញា-២០២០ ៤០៩២ ៤១២៥ ៤១០៩
០២ ០២-កញ្ញា-២០២០ ៤០៩២ ៤១២៥ ៤១០៨
០៣ ០៣-កញ្ញា-២០២០ ៤០៩៣ ៤១២៥ ៤១០៩
០៤ ០៤-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
០៥ ០៥-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
០៦ ០៦-កញ្ញា-២០២០
០៧ ០៧-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
០៨ ០៨-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
០៩ ០៩-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
១០ ១០-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៣ ៤១០៨
១១ ១១-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៣ ៤១៦៥ ៤១០៩
១២ ១២-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦០ ៤១០៥
១៣ ១៣-កញ្ញា-២០២០ ៤១០៥
១៤ ១៤-កញ្ញា-២០២០ ៤០៤៧ ៤១៥៧ ៤១០២
១៥ ១៥-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦០ ៤១០៥
១៦ ១៦-កញ្ញា-២០២០
១៧ ១៧-កញ្ញា-២០២០
១៨ ១៨-កញ្ញា-២០២០
១៩ ១៩-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦០ ៤១០៥
២០ ២០-កញ្ញា-២០២០
២១ ២១-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦០ ៤១០៥
២២ ២២-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦០ ៤១០៥
២៣ ២៣-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦០ ៤១០៥
២៤ ២៤-កញ្ញា-២០២០
២៥ ២៥-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦៣ ៤១០៧
២៦ ២៦-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦៣ ៤១០៧
២៧ ២៧-កញ្ញា-២០២០
២៨ ២៨-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៦៥ ៤១០៨
២៩ ២៩-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥៥ ៤១៦៨ ៤១១២
៣០ ៣០-កញ្ញា-២០២០ ៤០៥០ ៤១៥០ ៤១០០
August 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០២ ០២-សីហា-២០២០
០៣ ០៣-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០៤ ០៤-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០៥ ០៥-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០៦ ០៦-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០៧ ០៧-សីហា-២០២០ ៤០៨៧ ៤១១៧ ៤១០២
០៨ ០៨-សីហា-២០២០ ៤០៨៧ ៤១១៧ ៤១០២
០៩ ០៩-សីហា-២០២០
១០ ១០-សីហា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១៥ ៤០៩៩
១១ ១១-សីហា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១២ ១២-សីហា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១៣ ១៣-សីហា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១៤ ១៤-សីហា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១១២ ៤០៩៩
១៥ ១៥-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
១៦ ១៦-សីហា-២០២០
១៧ ១៧-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
១៨ ១៨-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
១៩ ១៩-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
២០ ២០-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
២១ ២១-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
២២ ២២-សីហា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
២៣ ២៣-សីហា-២០២០
២៤ ២៤-សីហា-២០២០ ៤០៨៧ ៤១២០ ៤១០៤
២៥ ២៥-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២៥ ៤១០៨
២៦ ២៦-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២៥ ៤១០៨
២៧ ២៧-សីហា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១៣០ ៤១១៣
២៨ ២៨-សីហា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១២៧ ៤១១១
២៩ ២៩-សីហា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២៣ ៤១០៧
៣០ ៣០-សីហា-២០២០
៣១ ៣១-សីហា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១១៥ ៤១០៥
July 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០២ ០២-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
០៣ ០៣-កក្កដា-២០២០ ៤០៩២ ៤១២៥ ៤១០៩
០៤ ០៤-កក្កដា-២០២០ ៤០៩២ ៤១២៥ ៤១០៩
០៥ ០៥-កក្កដា-២០២០
០៦ ០៦-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២២ ៤១០៦
០៧ ០៧-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៨ ៤១១៨ ៤១០៣
០៨ ០៨-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១៣ ៤០៩៨
០៩ ០៩-កក្កដា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១០ ១០-កក្កដា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១២ ៤០៩៦
១១ ១១-កក្កដា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១២ ៤០៩៦
១២ ១២-កក្កដា-២០២០
១៣ ១៣-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១៣ ៤០៩៨
១៤ ១៤-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១១៧ ៤១០១
១៥ ១៥-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១១៧ ៤១០១
១៦ ១៦-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១១៧ ៤១០១
១៧ ១៧-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១២ ៤០៩៨
១៨ ១៨-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១២ ៤០៩៨
១៩ ១៩-កក្កដា-២០២០ ៤០៩៨
២០ ២០-កក្កដា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១៣ ៤០៩៧
២១ ២១-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១៣ ៤០៩៨
២២ ២២-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១១៥ ៤០៩៩
២៣ ២៣-កក្កដា-២០២០ ៤០៨៦ ៤១១៨ ៤១០២
២៤ ២៤-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២៣ ៤១០៧
២៥ ២៥-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២៣ ៤១០៧
២៦ ២៦-កក្កដា-២០២០
២៧ ២៧-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១១៨ ៤១០៤
២៨ ២៨-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
២៩ ២៩-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
៣០ ៣០-កក្កដា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
June 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មិថុនា-២០២០ ៤១០៨ ៤១៤០ ៤១២៤
០២ ០២-មិថុនា-២០២០ ៤១០៨ ៤១៣៨ ៤១២៣
០៣ ០៣-មិថុនា-២០២០ ៤១០៨ ៤១៣៨ ៤១២៣
០៤ ០៤-មិថុនា-២០២០ ៤១០៧ ៤១៣៧ ៤១២២
០៥ ០៥-មិថុនា-២០២០ ៤១០៨ ៤១៣៨ ៤១២៣
០៦ ០៦-មិថុនា-២០២០ ៤១០៨ ៤១៣៨ ៤១២៣
០៧ ០៧-មិថុនា-២០២០
០៨ ០៨-មិថុនា-២០២០ ៤១១២ ៤១២២ ៤១១៧
០៩ ០៩-មិថុនា-២០២០ ៤១០០ ៤១៣០ ៤១១៥
១០ ១០-មិថុនា-២០២០ ៤០៩៧ ៤១២៧ ៤១១២
១១ ១១-មិថុនា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
១២ ១២-មិថុនា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
១៣ ១៣-មិថុនា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១៤ ១៤-មិថុនា-២០២០
១៥ ១៥-មិថុនា-២០២០ ៤០៦៥ ៤០៩៥ ៤០៨០
១៦ ១៦-មិថុនា-២០២០ ៤០៦៥ ៤០៩៥ ៤០៨០
១៧ ១៧-មិថុនា-២០២០ ៤០៦៧ ៤១០២ ៤០៨៥
១៨ ១៨-មិថុនា-២០២០
១៩ ១៩-មិថុនា-២០២០ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
២០ ២០-មិថុនា-២០២០ ៤០៦៥ ៤០៩៨ ៤០៨២
២១ ២១-មិថុនា-២០២០
២២ ២២-មិថុនា-២០២០ ៤០៦៥ ៤០៩៨ ៤០៨២
២៣ ២៣-មិថុនា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០២ ៤០៨៦
២៤ ២៤-មិថុនា-២០២០ ៤០៧៣ ៤១០៥ ៤០៨៩
២៥ ២៥-មិថុនា-២០២០ ៤០៧៧ ៤១១០ ៤០៩៤
២៦ ២៦-មិថុនា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១១៨ ៤១០២
២៧ ២៧-មិថុនា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១១៨ ៤១០២
២៨ ២៨-មិថុនា-២០២០
២៩ ២៩-មិថុនា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២០ ៤១០៥
៣០ ៣០-មិថុនា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១០៣ ៤០៩៣
May 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-ឧសភា-២០២០
០២ ០២-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១៣០ ៤១១៣
០៣ ០៣-ឧសភា-២០២០
០៤ ០៤-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១៣០ ៤១១៣
០៥ ០៥-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១១៨ ៤១០៧
០៦ ០៦-ឧសភា-២០២០
០៧ ០៧-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១២៥ ៤១១០
០៨ ០៨-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៨ ៤១២៨ ៤១១៣
០៩ ០៩-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៨ ៤១២៨ ៤១១៣
១០ ១០-ឧសភា-២០២០
១១ ១១-ឧសភា-២០២០
១២ ១២-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១២៥ ៤១១០
១៣ ១៣-ឧសភា-២០២០ ៤០៩៧ ៤១៣០ ៤១១៤
១៤ ១៤-ឧសភា-២០២០
១៥ ១៥-ឧសភា-២០២០ ៤១០០ ៤១៣០ ៤១១៥
១៦ ១៦-ឧសភា-២០២០ ៤១០០ ៤១៣០ ៤១១៥
១៧ ១៧-ឧសភា-២០២០
១៨ ១៨-ឧសភា-២០២០ ៤១០០ ៤១៣០ ៤១១៥
១៩ ១៩-ឧសភា-២០២០ ៤១០០ ៤១៣២ ៤១១៦
២០ ២០-ឧសភា-២០២០ ៤១០០ ៤១៣២ ៤១១៦
២១ ២១-ឧសភា-២០២០ ៤១០៣ ៤១៣៣ ៤១១៨
២២ ២២-ឧសភា-២០២០ ៤១០៥ ៤១៣៧ ៤១២១
២៣ ២៣-ឧសភា-២០២០ ៤១០៥ ៤១៣៧ ៤១២១
២៤ ២៤-ឧសភា-២០២០
២៥ ២៥-ឧសភា-២០២០ ៤១០៣ ៤១៣៥ ៤១១៩
២៦ ២៦-ឧសភា-២០២០ ៤១០៥ ៤១៣៥ ៤១២០
២៧ ២៧-ឧសភា-២០២០ ៤១០៨ ៤១៣៨ ៤១២៣
២៨ ២៨-ឧសភា-២០២០ ៤១០៧ ៤១៤០ ៤១២៤
២៩ ២៩-ឧសភា-២០២០ ៤១១០ ៤១៤៣ ៤១២៧
៣០ ៣០-ឧសភា-២០២០ ៤១០៦ ៤១២៦ ៤១១៦
April 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មេសា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៥ ៤០៨៨
០២ ០២-មេសា-២០២០ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៣ ០៣-មេសា-២០២០ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៤ ០៤-មេសា-២០២០ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៥ ០៥-មេសា-២០២០
០៦ ០៦-មេសា-២០២០ ៤០៥៨ ៤០៩០ ៤០៧៤
០៧ ០៧-មេសា-២០២០ ៤០៥៥ ៤០៨៧ ៤០៧១
០៨ ០៨-មេសា-២០២០ ៤០៥៥ ៤០៨៧ ៤០៧១
០៩ ០៩-មេសា-២០២០ ៤០៥៧ ៤០៩០ ៤០៧៤
១០ ១០-មេសា-២០២០ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
១១ ១១-មេសា-២០២០ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
១២ ១២-មេសា-២០២០
១៣ ១៣-មេសា-២០២០ ៤០៥៥ ៤០៩០ ៤០៧៣
១៤ ១៤-មេសា-២០២០ ៤០៥៥ ៤០៩៥ ៤០៧៥
១៥ ១៥-មេសា-២០២០ ៤០៥៥ ៤០៩៥ ៤០៧៥
១៦ ១៦-មេសា-២០២០ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
១៧ ១៧-មេសា-២០២០ ៤០៦០ ៤១០០ ៤០៨០
១៨ ១៨-មេសា-២០២០ ៤០៦០ ៤១០០ ៤០៨០
១៩ ១៩-មេសា-២០២០
២០ ២០-មេសា-២០២០ ៤០៦៣ ៤១០០ ៤០៨២
២១ ២១-មេសា-២០២០ ៤០៦៥ ៤១០៥ ៤០៨៥
២២ ២២-មេសា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៥ ៤០៨៨
២៣ ២៣-មេសា-២០២០ ៤០៧៧ ៤១១០ ៤០៩៤
២៤ ២៤-មេសា-២០២០ ៤០៨២ ៤១២០ ៤១០១
២៥ ២៥-មេសា-២០២០ ៤០៩០ ៤១២៥ ៤១០៨
២៦ ២៦-មេសា-២០២០
២៧ ២៧-មេសា-២០២០ ៤០៨៣ ៤១២០ ៤១០២
២៨ ២៨-មេសា-២០២០ ៤០៩០ ៤១៣០ ៤១១០
២៩ ២៩-មេសា-២០២០ ៤០៩៥ ៤១៣០ ៤១១៣
៣០ ៣០-មេសា-២០២០ ៤០៨៩ ៤១០៩ ៤០៩៩
March 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មីនា-២០២០
០២ ០២-មីនា-២០២០ ៤០៧៧ ៤១០៥ ៤០៩០
០៣ ០៣-មីនា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
០៤ ០៤-មីនា-២០២០ ៤០៧៣ ៤១០៣ ៤០៨៨
០៥ ០៥-មីនា-២០២០ ៤០៦៨ ៤០៩៨ ៤០៨៣
០៦ ០៦-មីនា-២០២០ ៤០៦៣ ៤០៩៥ ៤០៧៩
០៧ ០៧-មីនា-២០២០ ៤០៦៣ ៤០៩៥ ៤០៧៩
០៨ ០៨-មីនា-២០២០
០៩ ០៩-មីនា-២០២០
១០ ១០-មីនា-២០២០ ៤០៤០ ៤០៧៥ ៤០៥៨
១១ ១១-មីនា-២០២០ ៤០៤៥ ៤០៧៣ ៤០៥៩
១២ ១២-មីនា-២០២០ ៤០៤៥ ៤០៧៣ ៤០៥៩
១៣ ១៣-មីនា-២០២០ ៤០៣៣ ៤០៦៥ ៤០៤៩
១៤ ១៤-មីនា-២០២០ ៤០៣៣ ៤០៦៥ ៤០៤៩
១៥ ១៥-មីនា-២០២០
១៦ ១៦-មីនា-២០២០ ៤០៤៧ ៤០៨៧ ៤០៦៧
១៧ ១៧-មីនា-២០២០ ៤០៤៥ ៤០៨៥ ៤០៦៥
១៨ ១៨-មីនា-២០២០ ៤០៤៥ ៤០៨០ ៤០៦៣
១៩ ១៩-មីនា-២០២០ ៤០៤៣ ៤០៧៦ ៤០៦០
២០ ២០-មីនា-២០២០ ៤០៤៣ ៤០៨០ ៤០៦២
២១ ២១-មីនា-២០២០ ៤០៤៣ ៤០៨០ ៤០៦២
២២ ២២-មីនា-២០២០
២៣ ២៣-មីនា-២០២០ ៤០៤៣ ៤០៨០ ៤០៦២
២៤ ២៤-មីនា-២០២០ ៤០៥០ ៤០៨៥ ៤០៦៨
២៥ ២៥-មីនា-២០២០ ៤០៥០ ៤០៨៥ ៤០៦៨
២៦ ២៦-មីនា-២០២០ ៤០៣០ ៤០៧៥ ៤០៤៣
២៧ ២៧-មីនា-២០២០ ៤០៥៧ ៤០៩០ ៤០៧៤
២៨ ២៨-មីនា-២០២០ ៤០៥៧ ៤០៩០ ៤០៧៤
២៩ ២៩-មីនា-២០២០
៣០ ៣០-មីនា-២០២០ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
៣១ ៣១-មីនា-២០២០ ៤០៦០ ៤០៨០ ៤០៧០
February 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០២ ០២-កុម្ភៈ-២០២០
០៣ ០៣-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៤ ០៤-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៥ ០៥-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៦ ០៦-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៧ ០៧-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨២ ៤១១២ ៤០៩៧
០៨ ០៨-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨២ ៤១១២ ៤០៩៧
០៩ ០៩-កុម្ភៈ-២០២០
១០ ១០-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១១០ ៤០៩៤
១១ ១១-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៦៧ ៤១០៨ ៤០៨៨
១២ ១២-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៨ ៤០៩៤
១៣ ១៣-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៨ ៤០៩៤
១៤ ១៤-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៧ ៤០៩៤
១៥ ១៥-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១៦ ១៦-កុម្ភៈ-២០២០
១៧ ១៧-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
១៨ ១៨-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៨ ៤០៩៤
១៩ ១៩-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
២០ ២០-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
២១ ២១-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
២២ ២២-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
២៣ ២៣-កុម្ភៈ-២០២០
២៤ ២៤-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៧ ៤០៩១
២៥ ២៥-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៧ ៤០៩១
២៦ ២៦-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
២៧ ២៧-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
២៨ ២៨-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
January 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មករា-២០២០
០២ ០២-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
០៣ ០៣-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១២០ ៤១០០
០៤ ០៤-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១២០ ៤១០០
០៥ ០៥-មករា-២០២០
០៦ ០៦-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤០៩៨
០៧ ០៧-មករា-២០២០
០៨ ០៨-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១២០ ៤០៩៨
០៩ ០៩-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១០ ១០-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១១ ១១-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១២ ១២-មករា-២០២០
១៣ ១៣-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៤ ១៤-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៣ ៤០៨៧
១៥ ១៥-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៦ ១៦-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៧ ១៧-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៨ ១៨-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៩ ១៩-មករា-២០២០
២០ ២០-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
២១ ២១-មករា-២០២០ ៤០៧៣ ៤១០៣ ៤០៨៨
២២ ២២-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៨ ៤០៩២
២៣ ២៣-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
២៤ ២៤-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
២៥ ២៥-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
២៦ ២៦-មករា-២០២០
២៧ ២៧-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៦ ៤០៨៨
២៨ ២៨-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៨ ៤០៨៩
២៩ ២៩-មករា-២០២០ ៤០៧១ ៤១០៦ ៤០៨៩
៣០ ៣០-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១១០ ៤០៩០
៣១ ៣១-មករា-២០២០ ៤០៤០ ៤០៦០ ៤០៥០
Official Page
Show Buttons
Hide Buttons