ទំព័រដើម អត្រាប្តូរប្រាក់
November 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៩០ ៤០៧៣
០២ ០២-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៩៨ ៤០៧៧
០៣ ០៣-វិច្ឆិកា-២០១៩
០៤ ០៤-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៨ ៤០៩៥ ៤០៨២
០៥ ០៥-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៨ ៤០៨២
០៦ ០៦-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៦៣ ៤០៩៧ ៤០៨០
០៧ ០៧-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៨ ០៨-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៩ ០៩-វិច្ឆិកា-២០១៩
១០ ១០-វិច្ឆិកា-២០១៩
១១ ១១-វិច្ឆិកា-២០១៩
១២ ១២-វិច្ឆិកា-២០១៩
១៣ ១៣-វិច្ឆិកា-២០១៩
១៤ ១៤-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥០ ៤០៩០ ៤០៧០
១៥ ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៩០ ៤០៧៣
១៦ ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៩០ ៤០៧៣
១៧ ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៩
១៨ ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៣ ៤០៨៥ ៤០៦៩
១៩ ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៨៥ ៤០៧០
២០ ២០-វិច្ឆិកា-២០១៩ ៤០៥៣ ៤០៩០ ៤០៧២
October 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-តុលា-២០១៩ ៤០៨០ ៤១២០ ៤១០០
០២ ០២-តុលា-២០១៩ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
០៣ ០៣-តុលា-២០១៩ ៤០៨៥ ៤១១៥ ៤១០០
០៤ ០៤-តុលា-២០១៩ ៤០៨០ ៤១១៥ ៤០៩៨
០៥ ០៥-តុលា-២០១៩ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៦ ០៦-តុលា-២០១៩
០៧ ០៧-តុលា-២០១៩ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៨ ០៨-តុលា-២០១៩ ៤០៧៧ ៤១១០ ៤០៩៤
០៩ ០៩-តុលា-២០១៩ ៤០៧៧ ៤១១០ ៤០៩៤
១០ ១០-តុលា-២០១៩ ៤០៧៧ ៤១០៨ ៤០៩៣
១១ ១១-តុលា-២០១៩ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
១២ ១២-តុលា-២០១៩ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
១៣ ១៣-តុលា-២០១៩
១៤ ១៤-តុលា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១០៧ ៤០៩១
១៥ ១៥-តុលា-២០១៩
១៦ ១៦-តុលា-២០១៩ ៤០៧៣ ៤១០៥ ៤០៨៩
១៧ ១៧-តុលា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៣ ៤០៨៧
១៨ ១៨-តុលា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
១៩ ១៩-តុលា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
២០ ២០-តុលា-២០១៩
២១ ២១-តុលា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
២២ ២២-តុលា-២០១៩ ៤០៦២ ៤០៩៥ ៤០៧៩
២៣ ២៣-តុលា-២០១៩
២៤ ២៤-តុលា-២០១៩ ៤០៥៧ ៤០៩០ ៤០៧៤
២៥ ២៥-តុលា-២០១៩ ៤០៥២ ៤០៨៥ ៤០៦៩
២៦ ២៦-តុលា-២០១៩ ៤០៥២ ៤០៨៥ ៤០៦៩
២៧ ២៧-តុលា-២០១៩
២៨ ២៨-តុលា-២០១៩ ៤០៥០ ៤០៨៣ ៤០៦៨
២៩ ២៩-តុលា-២០១៩
៣០ ៣០-តុលា-២០១៩ ៤០៥០ ៤០៨៥ ៤០៦៨
៣១ ៣១-តុលា-២០១៩ ៤០៣៨ ៤០៥៨ ៤០៤៨
September 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កញ្ញា-២០១៩
០២ ០២-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៧៧ ៤១០៧ ៤០៩២
០៣ ០៣-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
០៤ ០៤-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៧៨ ៤១១០ ៤០៩៤
០៥ ០៥-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៦ ០៦-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨០ ៤១១៥ ៤០៩៨
០៧ ០៧-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៣ ៤១២០ ៤១០២
០៨ ០៨-កញ្ញា-២០១៩
០៩ ០៩-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៣ ៤១១៥ ៤០៩៩
១០ ១០-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០២
១១ ១១-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៩០ ៤១២៥ ៤១០៨
១២ ១២-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៩៥ ៤១៣០ ៤១១៣
១៣ ១៣-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៩៣ ៤១២៥ ៤១០៩
១៤ ១៤-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១៥ ១៥-កញ្ញា-២០១៩
១៦ ១៦-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១៧ ១៧-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៩០ ៤១២៥ ៤១០៨
១៨ ១៨-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៩០ ៤១២៣ ៤១០៧
១៩ ១៩-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៨ ៤១២០ ៤១០៤
២០ ២០-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៧ ៤១១៧ ៤១០២
២១ ២១-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៨ ៤១២០ ៤១០៤
២២ ២២-កញ្ញា-២០១៩
២៣ ២៣-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៥ ៤១១៨ ៤១០២
២៤ ២៤-កញ្ញា-២០១៩
២៥ ២៥-កញ្ញា-២០១៩ ៤០៨៣ ៤១១៥ ៤០៩៩
August 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-សីហា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១១០ ៤០៩៣
០២ ០២-សីហា-២០១៩ ៤០៧៨ ៤១១០ ៤០៩៤
០៣ ០៣-សីហា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១០៨ ៤០៩២
០៤ ០៤-សីហា-២០១៩
០៥ ០៥-សីហា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១០៧ ៤០៩១
០៦ ០៦-សីហា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
០៧ ០៧-សីហា-២០១៩ ៤០៧៨ ៤១១០ ៤០៩៤
០៨ ០៨-សីហា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤១០៧ ៤០៩១
០៩ ០៩-សីហា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៥ ៤០៨៨
១០ ១០-សីហា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០២ ៤០៨៦
១១ ១១-សីហា-២០១៩
១២ ១២-សីហា-២០១៩ ៤០៦៧ ៤១០០ ៤០៨៤
១៣ ១៣-សីហា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៥ ៤០៨៨
១៤ ១៤-សីហា-២០១៩ ៤០៧២ ៤១០៥ ៤០៨៩
១៥ ១៥-សីហា-២០១៩ ៤០៧២ ៤១០៥ ៤០៨៩
១៦ ១៦-សីហា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤១០០ ៤០៨៤
១៧ ១៧-សីហា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤១០០ ៤០៨៤
១៨ ១៨-សីហា-២០១៩
១៩ ១៩-សីហា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤០៩៧ ៤០៨៣
២០ ២០-សីហា-២០១៩ ៤០៦៣ ៤០៩៧ ៤០៨០
២១ ២១-សីហា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
២២ ២២-សីហា-២០១៩ ៤០៦២ ៤០៩៥ ៤០៧៩
២៣ ២៣-សីហា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៥ ៤០៨០
២៤ ២៤-សីហា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤១០០ ៤០៨៤
២៥ ២៥-សីហា-២០១៩
២៦ ២៦-សីហា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
២៧ ២៧-សីហា-២០១៩ ៤០៧០ ៤០៨៥ ៤០៧៨
២៨ ២៨-សីហា-២០១៩ ៤០៧៧ ៤១០៧ ៤០៩២
២៩ ២៩-សីហា-២០១៩ ៤០៧៧ ៤១០៧ ៤០៩២
៣០ ៣០-សីហា-២០១៩ ៤០៧៥ ៤០៨៥ ៤០៨០
៣១ ៣១-សីហា-២០១៩ ៤០៧៨ ៤០៩៨ ៤០៨៨
July 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩២ ៤០៧៦
០២ ០២-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦២ ៤០៩៥ ៤០៧៩
០៣ ០៣-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៤ ០៤-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤០៩៨ ៤០៨៣
០៥ ០៥-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
០៦ ០៦-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
០៧ ០៧-កក្កដា-២០១៩
០៨ ០៨-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៨ ៤០៨២
០៩ ០៩-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤១០០ ៤០៨៣
១០ ១០-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៧ ៤១០០ ៤០៨៤
១១ ១១-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
១២ ១២-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
១៣ ១៣-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
១៤ ១៤-កក្កដា-២០១៩
១៥ ១៥-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៣ ៤០៩៣ ៤០៧៨
១៦ ១៦-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៥ ៤០៨០
១៧ ១៧-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៥ ៤០៨០
១៨ ១៨-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤១០០ ៤០៨៤
១៩ ១៩-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៨ ៤០៨២
២០ ២០-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៨ ៤០៨២
២១ ២១-កក្កដា-២០១៩
២២ ២២-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៥ ៤០៨០
២៣ ២៣-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៥ ៤០៩៧ ៤០៨១
២៤ ២៤-កក្កដា-២០១៩ ៤០៦៨ ៤១០០ ៤០៨៤
២៥ ២៥-កក្កដា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៥ ៤០៨៨
២៦ ២៦-កក្កដា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៥ ៤០៨៨
២៧ ២៧-កក្កដា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៣ ៤០៨៧
២៨ ២៨-កក្កដា-២០១៩
២៩ ២៩-កក្កដា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៣ ៤០៨៧
៣០ ៣០-កក្កដា-២០១៩ ៤០៧០ ៤១០៣ ៤០៨៧
៣១ ៣១-កក្កដា-២០១៩ ៤០៧៦ ៤០៩៦ ៤០៨៦
June 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មិថុនា-២០១៩
០២ ០២-មិថុនា-២០១៩
០៣ ០៣-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦២ ៤០៩២ ៤០៧៧
០៤ ០៤-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៩០ ៤០៧៣
០៥ ០៥-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៧ ៤០៩០ ៤០៧៤
០៦ ០៦-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៧ ៤០៩២ ៤០៧៥
០៧ ០៧-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
០៨ ០៨-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
០៩ ០៩-មិថុនា-២០១៩
១០ ១០-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩០ ៤០៧៥
១១ ១១-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៩០ ៤០៧៣
១២ ១២-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៧ ៤០៩០ ៤០៧៤
១៣ ១៣-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៨៨ ៤០៧២
១៤ ១៤-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៨៨ ៤០៧២
១៥ ១៥-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៥ ៤០៨៨ ៤០៧២
១៦ ១៦-មិថុនា-២០១៩
១៧ ១៧-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៧ ៤០៨៨ ៤០៧៣
១៨ ១៨-មិថុនា-២០១៩
១៩ ១៩-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩៥ ៤០៧៨
២០ ២០-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៨ ៤០៩០ ៤០៧៤
២១ ២១-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៨ ៤០៩០ ៤០៧៤
២២ ២២-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦២ ៤០៩៥ ៤០៧៩
២៣ ២៣-មិថុនា-២០១៩
២៤ ២៤-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦២ ៤០៩២ ៤០៧៧
២៥ ២៥-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩០ ៤០៧៥
២៦ ២៦-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៨ ៤០៩០ ៤០៧៤
២៧ ២៧-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩០ ៤០៧៥
២៨ ២៨-មិថុនា-២០១៩ ៤០៦០ ៤០៩០ ៤០៧៥
២៩ ២៩-មិថុនា-២០១៩ ៤០៥៦ ៤០៧៦ ៤០៦៦
May 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-ឧសភា-២០១៩
០២ ០២-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៥ ៤០៧៧ ៤០៦១
០៣ ០៣-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤០ ៤០៧០ ៤០៥៥
០៤ ០៤-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៥ ៤០៨០ ៤០៦៣
០៥ ០៥-ឧសភា-២០១៩
០៦ ០៦-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៧ ៤០៨០ ៤០៦៤
០៧ ០៧-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៥ ៤០៨០ ៤០៦៣
០៨ ០៨-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៥ ៤០៧៣ ៤០៥៩
០៩ ០៩-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤០ ៤០៧០ ៤០៥៥
១០ ១០-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៣ ៤០៧៥ ៤០៥៩
១១ ១១-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៣ ៤០៧៥ ៤០៥៩
១២ ១២-ឧសភា-២០១៩
១៣ ១៣-ឧសភា-២០១៩
១៤ ១៤-ឧសភា-២០១៩
១៥ ១៥-ឧសភា-២០១៩
១៦ ១៦-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤០ ៤០៧៥ ៤០៥៨
១៧ ១៧-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤០ ៤០៧៥ ៤០៥៨
១៨ ១៨-ឧសភា-២០១៩
១៩ ១៩-ឧសភា-២០១៩
២០ ២០-ឧសភា-២០១៩
២១ ២១-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៣ ៤០៧៨ ៤០៦១
២២ ២២-ឧសភា-២០១៩
២៣ ២៣-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៣ ៤០៧៧ ៤០៦០
២៤ ២៤-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៣ ៤០៧៧ ៤០៦០
២៥ ២៥-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៨ ៤០៨០ ៤០៦៤
២៦ ២៦-ឧសភា-២០១៩
២៧ ២៧-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៥ ៤០៨០ ៤០៦៣
២៨ ២៨-ឧសភា-២០១៩ ៤០៤៧ ៤០៨០ ៤០៦៤
២៩ ២៩-ឧសភា-២០១៩ ៤០៥០ ៤០៨២ ៤០៦៦
៣០ ៣០-ឧសភា-២០១៩ ៤០៥០ ៤០៨៥ ៤០៦៨
៣១ ៣១-ឧសភា-២០១៩ ៤០៥២ ៤០៧២ ៤០៦២
April 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មេសា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
០២ ០២-មេសា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៤០ ៤០២៣
០៣ ០៣-មេសា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៥ ៤០១៩
០៤ ០៤-មេសា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៧ ៤០២១
០៥ ០៥-មេសា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៣ ៤០១៨
០៦ ០៦-មេសា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
០៧ ០៧-មេសា-២០១៩
០៨ ០៨-មេសា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៤០ ៤០២៣
០៩ ០៩-មេសា-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤០ ៤០២៥
១០ ១០-មេសា-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤៥ ៤០២៨
១១ ១១-មេសា-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤៣ ៤០២៧
១២ ១២-មេសា-២០១៩ ៤០១៥ ៤០៥០ ៤០៣៣
១៣ ១៣-មេសា-២០១៩
១៤ ១៤-មេសា-២០១៩
១៥ ១៥-មេសា-២០១៩
១៦ ១៦-មេសា-២០១៩
១៧ ១៧-មេសា-២០១៩ ៤០១៥ ៤០៥០ ៤០៣៣
១៨ ១៨-មេសា-២០១៩ ៤០១៥ ៤០៦០ ៤០៣៨
១៩ ១៩-មេសា-២០១៩ ៤០១៥ ៤០៥០ ៤០៣៣
២០ ២០-មេសា-២០១៩ ៤០១៧ ៤០៥៣ ៤០៣៥
២១ ២១-មេសា-២០១៩
២២ ២២-មេសា-២០១៩ ៤០២៥ ៤០៦៥ ៤០៤៥
២៣ ២៣-មេសា-២០១៩ ៤០៣០ ៤០៥៥ ៤០៤៣
២៤ ២៤-មេសា-២០១៩ ៤០៣០ ៤០៦៥ ៤០៤៨
២៥ ២៥-មេសា-២០១៩ ៤០៣០ ៤០៦៥ ៤០៤៨
២៦ ២៦-មេសា-២០១៩ ៤០៣០ ៤០៦៥ ៤០៤៨
២៧ ២៧-មេសា-២០១៩ ៤០៣០ ៤០៦៥ ៤០៤៨
២៨ ២៨-មេសា-២០១៩
២៩ ២៩-មេសា-២០១៩ ៤០៣២ ៤០៦៥ ៤០៤៩
៣០ ៣០-មេសា-២០១៩ ៤០៤០ ៤០៥០ ៤០៦០
Mar 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៧ ៤០១១
០២ ០២-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៧ ៤០១១
០៣ ០៣-មីនា-២០១៩
០៤ ០៤-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៧ ៤០១១
០៥ ០៥-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៥ ៤០១០
០៦ ០៦-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៧ ៤០១១
០៧ ០៧-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៨ ៤០២៧ ៤០១៣
០៨ ០៨-មីនា-២០១៩
០៩ ០៩-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៧ ៤០២៥ ៤០១១
១០ ១០-មីនា-២០១៩
១១ ១១-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៥ ៤០១០
១២ ១២-មីនា-២០១៩ ៣៩៩២ ៤០២២ ៤០០៧
១៣ ១៣-មីនា-២០១៩ ៣៩៩០ ៤០២២ ៤០០៦
១៤ ១៤-មីនា-២០១៩ ៣៩៨៧ ៤០២០ ៤០០៤
១៥ ១៥-មីនា-២០១៩ ៣៩៩០ ៤០១៨ ៤០០៤
១៦ ១៦-មីនា-២០១៩ ៣៩៩០ ៤០២២ ៤០០៦
១៧ ១៧-មីនា-២០១៩
១៨ ១៨-មីនា-២០១៩ ៣៩៩០ ៤០២៥ ៤០០៨
១៩ ១៩-មីនា-២០១៩ ៣៩៩២ ៤០២៥ ៤០០៩
២០ ២០-មីនា-២០១៩ ៣៩៩២ ៤០២៥ ៤០០៩
២១ ២១-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៥ ៤០១០
២២ ២២-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៥ ៤០១០
២៣ ២៣-មីនា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
២៤ ២៤-មីនា-២០១៩
២៥ ២៥-មីនា-២០១៩ ៣៩៩៧ ៤០៣២ ៤០១៥
២៦ ២៦-មីនា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៥ ៤០១៩
២៧ ២៧-មីនា-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤៥ ៤០២៨
២៨ ២៨-មីនា-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤៥ ៤០២៨
២៩ ២៩-មីនា-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤៥ ៤០២៨
៣០ ៣០-មីនា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០២៥ ៤០១៥
Feb 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៤០ ៤០២២
០២ ០២-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤០ ៤០២៥
០៣ ០៣-កុម្ភះ-២០១៩
០៤ ០៤-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០១០ ៤០៤០ ៤០២៥
០៥ ០៥-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៤២ ៤០២៤
០៦ ០៦-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៤២ ៤០២៤
០៧ ០៧-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៤២ ៤០២៤
០៨ ០៨-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០១ ៤០៤០ ៤០២១
០៩ ០៩-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០១ ៤០៤០ ៤០២១
១០ ១០-កុម្ភះ-២០១៩
១១ ១១-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
១២ ១២-កុម្ភះ-២០១៩ ៣៩៩៧ ៤០៣០ ៤០១៤
១៣ ១៣-កុម្ភះ-២០១៩ ៣៩៩៥ ៤០២៨ ៤០១២
១៤ ១៤-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
១៥ ១៥-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
១៦ ១៦-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
១៧ ១៧-កុម្ភះ-២០១៩
១៨ ១៨-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
១៩ ១៩-កុម្ភះ-២០១៩
២០ ២០-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
២១ ២១-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៣ ៤០១៨
២២ ២២-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
២៣ ២៣-កុម្ភះ-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣០ ៤០១៥
២៤ ២៤-កុម្ភះ-២០១៩
២៥ ២៥-កុម្ភះ-២០១៩ ៣៩៩៨ ៤០៣០ ៤០១៤
២៦ ២៦-កុម្ភះ-២០១៩ ៣៩៩៣ ៤០២៥ ៤០០៩
២៧ ២៧-កុម្ភះ-២០១៩ ៣៩៩២ ៤០២៥ ៤០០៩
២៨ ២៨-កុម្ភះ-២០១៩ ៣៩៩៣ ៤០១៣ ៤០០៣
Jan 2019

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មករា-២០១៩
០២ ០២-មករា-២០១៩ ៤០១២ ៤០៤០ ៤០២៦
០៣ ០៣-មករា-២០១៩ ៤០០៧ ៤០៤៥ ៤០២៦
០៤ ០៤-មករា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣៨ ៤០១៩
០៥ ០៥-មករា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣៨ ៤០១៩
០៦ ០៦-មករា-២០១៩
០៧ ០៧-មករា-២០១៩ ៤០០៨
០៨ ០៨-មករា-២០១៩ ៤០០២ ៤០៣៥ ៤០១៩
០៩ ០៩-មករា-២០១៩ ៤០០២ ៤០៣៧ ៤០២០
១០ ១០-មករា-២០១៩ ៤០០៧ ៤០៣៧ ៤០២២
១១ ១១-មករា-២០១៩ ៤០០៨ ៤០៣៨ ៤០២៣
១២ ១២-មករា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៧ ៤០២១
១៣ ១៣-មករា-២០១៩
១៤ ១៤-មករា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៧ ៤០២១
១៥ ១៥-មករា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
១៦ ១៦-មករា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៥ ៤០១៩
១៧ ១៧-មករា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៣ ៤០១៨
១៨ ១៨-មករា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣៣ ៤០១៧
១៩ ១៩-មករា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣២ ៤០១៦
២០ ២០-មករា-២០១៩
២១ ២១-មករា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣២ ៤០១៦
២២ ២២-មករា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៣ ៤០១៨
២៣ ២៣-មករា-២០១៩ ៤០០០ ៤០៣២ ៤០១៦
២៤ ២៤-មករា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣០ ៤០១៧
២៥ ២៥-មករា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
២៦ ២៦-មករា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
២៧ ២៧-មករា-២០១៩
២៨ ២៨-មករា-២០១៩ ៤០០៥ ៤០៣៥ ៤០២០
២៩ ២៩-មករា-២០១៩ ៤០០៨ ៤០៣៨ ៤០២៣
៣០ ៣០-មករា-២០១៩ ៤០០៣ ៤០៣៧ ៤០២០
៣១ ៣១-មករា-២០១៩ ៤០០១ ៤០២១ ៤០១១
Official Page
Show Buttons
Hide Buttons