ទំព័រដើម អត្រាប្តូរប្រាក់
January 2021

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មករា-២០២១
០២ ០២-មករា-២០២១ ៣៩៩៨ ៤១០៨ ៤០៥៣
០៣ ០៣-មករា-២០២១
០៤ ០៤-មករា-២០២១ ៤០១៥ ៤១៣០ ៤០៧៣
០៥ ០៥-មករា-២០២១ ៤០១០ ៤១២៣ ៤០៦៧
០៦ ០៦-មករា-២០២១ ៤០០៨ ៤១២០ ៤០៦៤
០៧ ០៧-មករា-២០២១
០៨ ០៨-មករា-២០២១ ៤០០៨ ៤១២០ ៤០៦៤
០៩ ០៩-មករា-២០២១ ៤០១០ ៤១២៥ ៤០៦៨
១០ ១០-មករា-២០២១ 0 0 0
១១ ១១-មករា-២០២១ ៤០១០ ៤១២០ ៤០៦៥
១២ ១២-មករា-២០២១ ៤០១០ ៤១២៥ ៤០៦៨
១៣ ១៣-មករា-២០២១ ៤០១៣ ៤១២៣ ៤០៦៨
១៤ ១៤-មករា-២០២១ ៤០១៥ ៤១២៧ ៤០៧១
១៥ ១៥-មករា-២០២១ ៤០១៥ ៤១២៧ ៤០៧១
១៦ ១៦-មករា-២០២១ ៤០១៨ ៤១៣០ ៤០៧៤
Official Page
Show Buttons
Hide Buttons