ទំព័រដើម អត្រាប្តូរប្រាក់
February 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០២ ០២-កុម្ភៈ-២០២០
០៣ ០៣-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៤ ០៤-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៥ ០៥-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៦ ០៦-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
០៧ ០៧-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨២ ៤១១២ ៤០៩៧
០៨ ០៨-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨២ ៤១១២ ៤០៩៧
០៩ ០៩-កុម្ភៈ-២០២០
១០ ១០-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១១០ ៤០៩៤
១១ ១១-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៦៧ ៤១០៨ ៤០៨៨
១២ ១២-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៨ ៤០៩៤
១៣ ១៣-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៨ ៤០៩៤
១៤ ១៤-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៧ ៤០៩៤
១៥ ១៥-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
១៦ ១៦-កុម្ភៈ-២០២០
១៧ ១៧-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
១៨ ១៨-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៨០ ៤១០៨ ៤០៩៤
១៩ ១៩-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៨ ៤១០៨ ៤០៩៣
២០ ២០-កុម្ភៈ-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
January 2020

លរ ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ ទិញ លក់ មធ្យម
០១ ០១-មករា-២០២០
០២ ០២-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១១៥ ៤០៩៥
០៣ ០៣-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១២០ ៤១០០
០៤ ០៤-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១២០ ៤១០០
០៥ ០៥-មករា-២០២០
០៦ ០៦-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤០៩៨
០៧ ០៧-មករា-២០២០
០៨ ០៨-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១២០ ៤០៩៨
០៩ ០៩-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១០ ១០-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១១ ១១-មករា-២០២០ ៤០៨៥ ៤១២០ ៤១០៣
១២ ១២-មករា-២០២០
១៣ ១៣-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៤ ១៤-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៣ ៤០៨៧
១៥ ១៥-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៦ ១៦-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៧ ១៧-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៨ ១៨-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
១៩ ១៩-មករា-២០២០
២០ ២០-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៥ ៤០៩០
២១ ២១-មករា-២០២០ ៤០៧៣ ៤១០៣ ៤០៨៨
២២ ២២-មករា-២០២០ ៤០៧៥ ៤១០៨ ៤០៩២
២៣ ២៣-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
២៤ ២៤-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
២៥ ២៥-មករា-២០២០ ៤០៨០ ៤១១០ ៤០៩៥
២៦ ២៦-មករា-២០២០
២៧ ២៧-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៦ ៤០៨៨
២៨ ២៨-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១០៨ ៤០៨៩
២៩ ២៩-មករា-២០២០ ៤០៧១ ៤១០៦ ៤០៨៩
៣០ ៣០-មករា-២០២០ ៤០៧០ ៤១១០ ៤០៩០
៣១ ៣១-មករា-២០២០ ៤០៤០ ៤០៦០ ៤០៥០
Official Page
Show Buttons
Hide Buttons