អំពីឌែលតា

“ឌែលតា” គឺជាផ្នែកមួយនៃ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (“MFI”) ដែលបានបង្កើតឡើង ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ដោយអ្នកដែលមាន បទពិសោធន៍ នៅក្នុងតំបន់ ជាមួយនឹង ប្រវត្តិយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការគ្រប់គ្រង មុខជំនួញ , សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារ, ទ្រព្យឯកជន និង អចលនទ្រព្យ ដូចជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ជាដើម ។ល។ ឥឡូវនេះ ឌែលតា មានបណ្តាសាខាជាច្រើន នឹងបានផ្តល់ជួននូវ ផលិតផលនិង សេវាកម្ម យ៉ាងទូលំទូលាយសំរាប់ប្រជាជនកម្ពុជា ។ បច្ចុប្បន្ននេះ ឌែលតា បានផ្តល់ជូននូវសេវា ហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាងពេញលេញ តាមរយះ សាខា របស់ពួកយើង នៅទូទាំង ២០ សាខា ជាមួយនឹងគំរោង បង្កើត សាខាចំនួន ៥៧ ផ្សេងទៀត មុននឹងបញ្ចប់ឆ្នាំ២០២០។ រចនាសម្ព័ន្ធភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្នរបស់ឌែលតាត្រូវបានតំណាងដោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សាបូ អូហ្សាណូ។ុ
Official Page
Show Buttons
Hide Buttons