ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្រ្តាចារ្យ ​ សាបូ អូហ្សាណូ ប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា

Sorry, This entry is only available in English.

លោកជំទាវ អ៊ុក រ៉ាវីន អនុប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា

Sorry, This entry is only available in English.

លោក សឿង សម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

Sorry, This entry is only available in English.

លោក ទិត សុខជា អគ្គនាយក

Sorry, This entry is only available in English.

លោក យូ លាង ប្រធានការិយាល័យកម្ចីខ្នាតតូច និងអាជីវកម្ម

Sorry, This entry is only available in English.

លោក លឹម កំសាន្ត ប្រធានការិយាល័យកម្ចីខ្នាតតូចបំផុត

Sorry, This entry is only available in English.

អ្នកស្រី ងួន ស្រីញ៉េប ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច

Sorry, This entry is only available in English.

លោក អាង គឹមធន ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា

Sorry, This entry is only available in English.

លោក ង៉ុប សារ៉ែន ប្រធានការិយាល័យធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

Sorry, This entry is only available in English.

លោក នាង ចំរើន ប្រធានការិយាល័យដោះស្រាយ ឥណទានយឺតយ៉ាវ

Sorry, This entry is only available in English.

លោក ឆឹង ជាមជីវន្ត ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

Sorry, This entry is only available in English.

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons