គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានចូលជាសមាជិក សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី ត្រូវបានចូលជាសមាជិកសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ 
អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានមានដូចជា៖
– គោលការណ៍ក្នុងការតស៊ូមតិ
– ការកសាងសមត្ថភាព
– ការកសាងបណ្តាញទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត
– គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបានលើកកំពស់ការយល់ដឹងនៅតាមទីសាធារណៈ
– ចែករំលែកចំណេះដឹងពីការគ្រប់គ្រង
– ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដទៃទៀត
– ជំនួយបច្ចេកទេស និង សេវាប្រឹក្សាយោបល់។

Show Buttons
Hide Buttons