ទំនាក់ទំនងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីនិងវិនិយោគិន

ផ្នែកនេះផ្តល់នូវភាពខុសគ្នានៃពត៌មានអំពីរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ឌែលតា ការគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ និង ទិន្នន័យដែលមានប្រយោជន៍ផ្សេងទៀត – យើងនឹងរក្សាឱ្យអ្នកនៅទីនេះរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទ។

សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

អាស័យដ្ឋាន: ផ្ទះលេខ ៣៥, ៣៧, ផ្លូវ ៥៨២, សង្កាត់ បឹងកក់ពី, ខ័ណ្ឌ ទូលគោក, រាជធានីភ្នំពេញ, កម្ពុជា
លេខទូរស័ព្ទ: 023 5326 888 / 081 777 155
អីម៉ែល: ceo.thon@delta-plc.com
គេហទំព័រ: www.delta-plc.com

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons