សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន

About Bolyno

The Bolyno International Group is forming a “strategic synergy group” centered on the education, health, financial services, medical production, media and hotel and restaurant fields. By generating synergies between, we will expand in the Asian community scale.

The group was founded in 2003 by His Excellency Prof. Dr.Uon Sabo (1952-2010), a man of vision and commitment.

List of Bolyno International Group companies in business segment order
List of Bolyno International Group companies in alphabetical order

ក្រុមហ៊ុនស្នូល

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា

មន្ទីពេទ្យ សកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ សែនសុខ

សកលវិទ្យាល័យ អន្តរជាតិ អាយ យូ

សាលាអន្តរជាតិ អាយយូ អាយអេស

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons