ឥណទានគេហដ្ឋាន

ការទិញគេហដ្ឋានគឺជាក្តីសុបិនមួយរបស់យើងគ្រប់ៗគ្នា ហើយក៏ជាការផ្តល់រង្វាន់មួយដ៏មានន័យបំផុតសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែរ។
តើអ្នកចង់ក្លាយជាម្ចាស់លើគេហដ្ឋានឬអចលនទ្រព្យដែលមាននៅតាមជាយទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្តាខេត្តនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែរឬទេ?
សេវាកម្មប្រាក់កម្ចីទិញគេហដ្ឋានរបស់ឌែលតាភីអិលស៊ីនឹងធ្វើអោយសុបិនរបស់លោកអ្នកក្លាយជាកាពិតបាន។
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឌែលតាភីអិលស៊ីយើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម ដ៏ពិសេសមួយជូនដល់អស់លោកអ្នកនិង អាច បង់ផ្តាច់កម្ចីដែលអស់ លោកអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ កម្ចីជាមួយធនាគារឬគ្រឹះស្ថាន ហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងបាន ក្នុងបំនងផ្តល់ជូនដល់ អស់លោកអ្នកក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អប្រសើជាងមុន ។

 • ជួយសម្រួលដល់អតិថិជនក្នុងការបង្គ្រប់ប្រាក់ទិញផ្ទះ
 • លើកកំពស់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារ និងការរស់នៅ
 • ចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គម តាមរយៈការផ្តល់ឥណទានជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានជម្រករស់នៅសមរម្យ

រូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារអាមេរិក
អត្រាការប្រាក់ ត្រឹមតែ 14.4% ក្នុងមួយឆ្នាំ
ចំនួនប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ទៅ 50,000 ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់កម្ចីមានកាលកំណត់ រហូតដល់ ១៥ ឆ្នាំ
វត្ថុបញ្ចាំ
គេហដ្ឋានដែលត្រូវទិញ (ប្លង់រឹង និងទន់) អចលនទ្រព្យដែលមានស្រាប់ (ប្លង់រឹង និងទន់)
ការសងប្រាកកម្ចី បង់រំលស់ដើមនិងការប្រាក់ថេររៀងរាល់ខែ។

 • បំពេញលិខិតស្នើរសុំកម្ចី
 • ច្បាប់ចម្លងដើម អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
 • ច្បាប់ថតចម្លងកិច្ចសន្យាការងារ និង ឯកសារយោងច្បាប់ដើមពីនិយោជក និង បោះត្រានិងចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលដែលបានអនុញ្ញាត
 • វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រាក់ បៀវត្សសំរាប់ ៦ ខែចុងក្រោយ, បោះត្រានិងចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលបានអនុញ្ញាត
 • របាយការណ៍របស់ធនាគារ (សម្រាប់ ៦ ខែចុងក្រោយ) ប្រសិនបើមាន
 • របាយការណ៍វាយតម្លៃទ្រព្យធានា ដែលបានវាយតម្លៃដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឌែលតាភីអិលស៊ី
 • ប្លង់រឹង/ទន់សម្រាប់សំគាល់ទ្រព្យធានា
ឯកសារដែលត្រូរការ ឯកសារបន្ថែមដែលបានទាមទារសម្រាប់សហគ្រិនជាឯកត្តជន

 • អនុស្សរណៈនិងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន (បើមាន)
 • លិខិតនៃការចុះឈ្មោះពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (បើមាន)
 • អាជ្ញាប័ណ្ណ (បើមាន)
 • ប៉ាតង់ឬការអនុញ្ញាត
 • ទិន្នន័យពិតប្រាកដនៃប្រាក់ចំណូលនិងការចំណាយ (សម្រាប់ ៦ – ១២ ខែចុងក្រោយ)
 • បញ្ជីនៃទ្រព្យសកម្មថេរ, ទុនបង្វិល, សន្និធិ, និងទ្រព្យសកម្មផ្សេងទៀតដែលទាក់ទង ទៅនឹងអាជីវកម្មរួម ជាមួយឯកសារ បញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់ឬ ការជួល ឬ កិច្ចព្រមព្រៀងជួល
 • ឯកសារផ្សេងទៀតដែលផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពី ប្រាក់ចំណូល និង លំហូរសាច់ប្រាក់ (របាយការណ៍ផ្ទៃក្នុងសៀវភៅការងារ, កិច្ចសន្យាជួល / ជួល, វិក័យប័ត្រ)។
តម្រូវការការធានារ៉ាប់រង
 • តម្រូវអោយទិញសេវាកម្មធានារ៉ាប់រងជាប្រចាំឆ្នាំដើម្បីការពារគេហដ្ឋាន បានដាក់បញ្ចាំជាមួយក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងណាមួយ ដែលត្រូវមានការព្រមព្រៀងពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឌែលតា ភីអិលស៊ី។
 • គោការណ៍ធានារ៉ាប់រងនេះគឺដើម្បីធានាគេហដ្ឋានរបស់អស់លោកអ្នកក្នុងករណីភ្លើងឆេះនិងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។
  សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬតាមរយៈវែបសាយត៍ www.delta-plc.com ឬទូរស័ព្ទលេខ 081 777 155 ។
តើកម្ចីគេហដ្ឋានជាអ្វី?

កម្ចីគេហដ្ឋានត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយអ្នកទិញ និង អ្នកដែលចង់ក្លាយជាម្ចាស់ឬ អចលនទ្រព្យដែលមាននៅតាមជាយទីក្រុងភ្នំពេញនិងតាមបណ្តាខេត្តនានាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អត្រាការថ្លៃប៉ុន្មាន?

១៤,៤០% ក្នុងរយះពេលមួយឆ្នាំ

តើមានឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះ?

- បំពេញលិខិតស្នើរសុំកម្ចី
- ច្បាប់ចម្លងដើម អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / សៀវភៅគ្រួសារ / សៀវភៅស្នាក់នៅ
- ច្បាប់ថតចម្លងកិច្ចសន្យាការងារ និង ឯកសារយោងច្បាប់ដើមពីនិយោជក និង បោះត្រានិងចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលដែលបានអនុញ្ញាត
- វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ប្រាក់ បៀវត្សសំរាប់ ៦ ខែចុងក្រោយ, បោះត្រានិងចុះហត្ថលេខាដោយបុគ្គលបានអនុញ្ញាត
- របាយការណ៍របស់ធនាគារ (សម្រាប់ ៦ ខែចុងក្រោយ) ប្រសិនបើមាន
- របាយការណ៍វាយតម្លៃទ្រព្យធានា ដែលបានវាយតម្លៃដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឌែលតាភីអិលស៊ី
- ប្លង់រឹង/ទន់សម្រាប់សំគាល់ទ្រព្យធានា

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons