ទាញយកយូនីកូដ

ដើម្បីឲ្យការអានអត្ថបទនៅលើវេបសាយត៍ ឌែលតា មានភាពងាយស្រួល​ យើងខ្ញុំបានបង្កើតចេញជា Installer មួយដើម្បីឲ្យលោកអ្នក
យកទៅតម្លើងនៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។
នៅក្នុង Installer នេះវានឹងបញ្ជូន​ File មួយចំនួនទៅក្នុងម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នក ដូចខាងក្រោមនេះ៖
– Key Layout សម្រាប់វាយអក្សរយូនីខូដ
– USP10.dll ដែលអាចវាយអក្សរយូនីខូដ
– ឈុតអក្សរយូនីខូដចំនួន ៤ សម្រាប់ឲ្យអាចអានអត្ថបទទាំងអស់របស់វេបសាយត៍យើងខ្ញុំ

ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានចម្ងល់ ឬមានបញ្ហាណាមួយដែលចង់ជ្រាបបន្ថែម​ សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ការិយាល័យយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ​ ឬតាម
រយៈអ៊ីម៉ែល ៈ info@delta-plc.com ។
ទាញយក

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons