ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១- ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០១ រូប

២- អនុប្រធានសាខា ចំនួន ០៥ រូប

៣- មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ចំនួន ០៣ រូប

៤- មន្ត្រីដោះស្រាយឥណទានយឺតយ៉ាវ ចំនួន ០៣ រូប

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons