ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១- ប្រធានផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ចំនួន ០១ រូប

២- អនុប្រធានសាខា ចំនួន ០៥ រូប

៣- មន្ត្រីសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ចំនួន ០៣ រូប

៤- មន្ត្រីដោះស្រាយឥណទានយឺតយ៉ាវ ចំនួន ០៣ រូប

2 Comments

  1. I want to apply Audit Officer . Now day i working at Prince Bank Plc. Tell: 010323569 , 0973777808,077275992 Thanks

    Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons