កម្រងរូបភាពកិច្ចប្រជុំ បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០២០

កម្រងរូបភាពកិច្ចប្រជុំ បូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០១៩ និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ ២០២០ និងពិធីពិសារអាហារសាមគ្គី របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons