កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី ប្រចាំឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ១៣​ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី ប្រចាំឆមាសទី ១ ថ្ងៃទី ១៣​ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons