លោកជំទាវ អ៊ុក រ៉ាវីន

លោកជំទាវ អ៊ុក រ៉ាវីន

លោកជំទាវ អ៊ុក រ៉ាវីន ទទួលបានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រវិទ្យាសាស្រ្ត គ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពី សាកលវិទ្យាល័យ California state university Stanislaus ទីក្រុង Turlok រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិក។ បច្ចុប្បន្នលោក ជំទាវគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ អន្ដរជាតិ (IU) និង ត្រូវបានតែងតាំងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល របស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នៅឆ្នាំ ២០១៣ និងឆ្នាំ ២០២០ ជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរហូតដល់ បច្ចុប្បន្ន។ នៅចុងឆ្នាំ ២០២០ លោកជំទាវក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយិកា នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិល ស៊ី ផងដែរ។

Show Buttons
Hide Buttons