លោក លឹម កំសាន្ត

លោក លឹម កំសាន្ត

លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់សញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម (BBA) ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ២០១១។ លោកមានបទពិសោធន៍ ជាមន្ត្រីឥណទាន, មន្រ្តីដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវ, ជាអនុប្រធានសាខាស្រុក នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ ឆ្នាំ ២០០៦ ដល់ ២០១២។ លោកជាប្រធានសាខា, ប្រធានសាខាជាន់ខ្ពស់ នៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព ឆ្នាំ២០១២ ដល់២០១៥។ លោកជា ប្រធានផ្នែកឥណទាន, ប្រធានសាខាខេត្តតាកែវ ពីឆ្នាំ ២០១៥ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ និងជាប្រធានការិយាល័យកម្ចីខ្នាតតូចបំផុត នៅ ឌែលតា ឆ្នាំ ២០១៦ រហូតដល់ឆ្នាំ ២០១៩ លោកត្រូវបានតែងតាំងជា ប្រធានការិយាល័យប្រតិបត្តិតាមនៅ ឌែលតា ។ បច្ចុប្បន្នលោកជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅក្រុមហ៊ុន Worldwide Motors Company LTD និងត្រូវបានតែងតាំងជាអភិបាលឯករាជ្យរបស់ ឌែលតា នៅឆ្នាំ ២០២០។

Show Buttons
Hide Buttons