ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត

តើអ្នកជាម្ចាស់អាជិវកម្មខ្នាតតូចបំផុតហើយកំពុងស្វែងរកឲ្យកាសដើម្បីពង្រីកវាមែនទេ? ឥណទានខ្នាតតូចបំផុតរបស់ ឌែលតា បង្កើតឡើងដើម្បី បំពេញតំរូវ ការរបស់អ្នកសំរាប់គោលបំណងលំហូរ សាច់ប្រាក់, ប្រតិបត្តិការណ៍ដែលត្រូវការ, ពង្រីកអាជីរកម្ម,​ហើយវាក៏ជា តម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារ ផងដែរ។ ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត នេះ អាចត្រូវបានផ្តល់ឲ្យ ទាំង បុគ្គល ឬ ជាក្រុម។

 • លក្ខខណ្ឌដ៏សាមញ្ញនិងការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័ស
 • អត្រាការប្រាក់អាចទទួលយកបាន
 • រយះពេលសងប្រាក់និងរបៀបសងប្រាក់មានភាពបត់បែន
 • រូបិយប័ណ្ណអាចជា (ដុល្លារអាមេរិក) ឬ (ប្រាក់រៀល)
 • ទ្រព្យបញ្ចាំគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានទទួលយកដោយការពិភាក្សា

រូបិយប័ណ្ណ (ដុល្លារអាមេរិក) ឬ (ប្រាក់រៀល)
អត្រាការប្រាក់ 1.5% ឬ លើសនេះ
ចំនួនប្រាក់កម្ចី រហូតដល់ 2,500 ដុល្លារអាមេរិក
ប្រាក់កម្ចីមានកាលកំណត់ រហូតដល់ 3 ឆ្នាំ
វត្ថុបញ្ចាំ វត្ថុបញ្ចាំគ្រប់ប្រភេទត្រូវបានទទួលយកដូចខាងក្រោម៖

 • ប្លង់ទន់ ឬ ប្លង់រឹង
 • ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិភាគីទីបី
 • កាតគ្រី មូតូ / ឡាន
 • ទ្រព្យបញ្ចាំផ្សេងទៀត (តាមការចរចាបាន)

ការសងប្រាក់កម្ចី

 •  រំលោះបា្រក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់១សប្តាហ៍ម្តង
 •  រំលោះបា្រក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់២សប្តាហ៍ម្តង
 •  រំលោះបា្រក់ដើម និងការប្រាក់រៀងរាល់១ខែម្តង
 • របៀបសងតាមការចរចារ

ការសងប្រាក់កម្ចីមុនកាលកំណត់ 75% នៃអត្រាការប្រាក់នឹងត្រូវបានលើកលែងនៅពេលដែលអតិថិជនបង់ផ្តាច់។ សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់កម្ចី

 • អ្នកខ្ចីត្រូវមានអាយុចាប់ពី 18 – 65 ឆ្នាំ
 • មិនមែនជាអាជីវកម្មដែលបង្ករគ្រោះថ្នាក់ដល់សង្គម និង បរិស្ថាន
 • សមត្ថភាពសងប្រាក់កម្ចីមិនឲ្យលើសពី 70% នៃប្រាក់សំណងដែលបានគណនាឃើញ
 • មិនជាប់ពិរុទ្ធ និង មានឯកសារគាំទ្រគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខ្ចីប្រាក់​
 • មានប្រវត្តិឥណទានល្អជាមួយស្ថាប័ន

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអញ្ជើញមកកាន់សាខារបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ម៉ាយក្រូហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុត ឬតាមរយៈវែបសាយត៍ www.delta-plc.com ឬទូរស័ព្ទលេខ 081 777 155 ។

តើអ្វីទៅជា ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត?

ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត បង្កើតឡើងដើម្បី បំពេញតំរូវ ការរបស់អ្នក សំរាប់គោលបំណងលំហូរ សាច់ប្រាក់, ប្រតិបត្តិការណ៍ដែលត្រូវការ និង ពង្រីកអាជីរកម្ម របស់លោកអ្នក។

តើ ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត មានរយះពេលប៉ុន្មាន?

រយះពេលខ្ចី ចាប់ពី ៣ ខែឡើងទៅ។

តើអ្នកត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបាន ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត?

ដើម្បីទទួលបាន ប្រាក់កម្ចី ឥណទានខ្នាតតូចបំផុត អ្នកខ្ចីត្រូមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖

- អាជីវកម្មរបស់អ្នកខ្ចីត្រូវចាប់ផ្តើម ឬ កំពុងដំណើរការយ៉ាងហោចណាស់ ៣ ខែ
- មានស្ថេរភាពហិរញ្ញវត្ថុ នៃ អាជីវកម្ម
- វត្ថុបញ្ចាំគ្រប់ប្រភេទត្រុវបានទទួលយក សំរាប់ធ្វើជាកិច្ចសន្យា ប្រាក់កម្ចី

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត, សូមពិគ្រោះជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់យើង។

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons