ចក្ខុវិស័យ បេសកកម្ម និងគុណតម្លៃ

ចក្ខុវិស័យរបស់យើង

ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុល្អជាងដែលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍អាស៊ាន។

បេសកកម្មរបស់យើង

ផ្តល់ជួននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងទូលំទូលាយទៅកាន់ប្រជាជនដែលនៅតាមទិក្រុងនិងទីជនបទដែលមានតម្លៃសមរម្យដើម្បីអោយមាននិរន្តរភាព។

គុណតម្លៃរបស់យើង

គណនេយ្យភាព- ជាមួយ ឌែលតា ពួកយើងមានការទទួលខុសត្រូវនិងគណនេយ្យភាពចំពោះសកម្មភាពរបស់យើង។
ផ្តោតទៅលើអតិថិជន-ជាមួយ ឌែលតា ពួកយើង ខិតខំដើម្បីបំរើនិងបំពេញសេចក្តីត្រូវការរបស់អតិថិជន។ ការប្រមូលផ្តុំរបស់អតិថិជនជាការរួមចំណែក យ៉ាងធំធេងដល់ភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្ម។
ការប្តេជ្ញាចិត្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះ- ជាមួយ ឌែលតា ពួកយើង បានធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តលើសពីការរំពឹងទុកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពជារួមនៃការផ្តល់សេវានិងភារកិច្ចរបស់យើង។ យើងជឿជាក់ថាបុគ្គលិកអភិវឌ្ឍរបស់ពួកយើងនិងធ្វើការប្តេជ្ញាចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីគុណតម្លៃស្នូល របស់យើងនិងវប្បធម៌យ៉ាងល្អឥតខ្ចោះក្នុងការបម្រើអតិថិជន របស់យើង។
បដិសណ្ឋារកិច្ច/ សីលធម៌- ជាមួយ ឌែលតា ពួកយើងនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងរាក់ទាក់ និងដោយភាពរីករាយ ចំពោះអតិថិជន, គណៈប្រតិភូ, ឬ អ្នកទស្សនា ជាផ្លូវការ ផ្សេងទៀត។ យើងអនុវត្តបទដ្ឋានសីលធម៌រាល់អ្វីដែលយើងបានធ្វើ – ជាមួយអតិថិជននិងសហគមន៍ក៏ដូចជាប្រជាជនរបស់យើង។

Official Page
Show Buttons
Hide Buttons