ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

១/ ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម (១រូប សម្រាប់ការិយាល័យ កណ្តាល)
២/ មន្ត្រីឥណទាន (ជាច្រើនរូប គ្រប់សាខា)
៣/ បេឡាករ (១រូប សម្រាប់សាខាត្រាំខ្នារ)

ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់មកកាន់ការិយាល័យធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល
លេខទូរស័ព្ទ៖ 010 92 3333 / 096 3333 562
អីម៉ែល៖ recruit@delta-plc.com
គេហទំព័រ៖ www.delta-plc.com

3 Comments

  1. I would like to apply for this position at your company. I am really interested in this position because it is a good chance for me to get a job from you. i hope to hear from you soon, and to be given the opportunity to present myself at an interview.

    Reply
    • I would like to apply for this position at your company. I am really interested in this position because it is a good chance for me to get a job from you. i hope to hear from you soon, and to be given the opportunity to present myself at an interview.

      Reply

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons