លោកជំទាវ អ៊ុក រ៉ាវីន អនុប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា

លោកជំទាវ អ៊ុក រ៉ាវីន ទទួលបានសញ្ញាប័ត្របរិញ្ញាប័ត្រ វិទ្យាសាស្រ្តគណនេយ្យគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម ពីសាកលវិទ្យាល័យ Stanislaus Staff University, Turlok រដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក។
បច្ចុប្បន្នលោកជំទាវគឺជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិ(IU)នៅក្នុងបន្ទុកនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនិងហិរញ្ញវត្ថុ។
លោកជំទាវ បានក្លាយជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ឌែលតា នៅឆ្នាំ 2013 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons