លោក ង៉ុប សារ៉ែន ប្រធានការិយាល័យធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

លោក ង៉ុប សារ៉ែន ប្រធានការិយាល័យធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

លោកទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស(BED) ជំនាញ អប់រំ នៅសាកលវិទ្យា ល័យបៀលប្រាយ 2010 ។
លោកបទពិសោធន៍ ជា មន្ត្រីឥណទាន នៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ ឆ្នាំ 2008​ ដល់ 2011 ។
លោកជា គ្រូឧទ្ទេសនាម មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី ឆ្នាំ 2012 ដល់ 2017។
លោក ជាប្រធានការិយាល័យធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល របស់ ឌែលតា នៅខែ 04 ឆ្នាំ 2017 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons