លោក ឆឹង ជាមជីវន្ត ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក ឆឹង ជាមជីវន្ត ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

– លោកទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងទូទៅ នៅសាកលវិទ្យា ល័យបៀលប្រាយ 2015 ។
– លោកបទពិសោធន៍ ជា មន្ត្រីឥណទាន គណនេយ្យករ សវនករ ប្រធានឥណទាន នៅ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី ឆ្នាំ 2011​ ដល់ 2014 ។
– លោកជា ប្រធានក្រុមសវនកម្មផ្ទៃក្នុង ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ លីហួរ ភីអិលស៊ី ឆ្នាំ 2014 ដល់ 2017។
– លោកជាប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង របស់ ឌែលតា នៅខែ 01 ឆ្នាំ 2018 រហូតដលបច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons