លោក ទិត សុខជា អគ្គនាយក

លោកទទួលបានសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មនៅសាកលវិទ្យាល័យបៀលប្រាយ ។
លោកមានបទពិសោធន៍ ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចាប់តាំងពី មន្រ្តីឥណទាន​ អនុប្រធានសាខា នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់ អនុប្រធានសាខាខេត្ត នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅសាមិក ប្រធានតំបន់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិរន្ត និងជាប្រធានតំបន់​ លោ​កជានាយករងនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនៅគ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព។
លោកជាប្រធាននាយកដ្ឋានកម្ចីខ្នាតតូចបំផុតនៅឌែលតា ឆ្នាំ2015
លោក​ ជាអគ្គនាយក របស់ ឌែលតានៅឆ្នាំ 2016​ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons