លោក នាង ចំរើន ប្រធានការិយាល័យដោះស្រាយ ឥណទានយឺតយ៉ាវ

លោក នាង ចំរើន ប្រធានការិយាល័យដោះស្រាយ ឥណទានយឺតយ៉ាវ

– 2002 ដល់ 2008 ជាមន្ត្រីឥណទាននៅ ប្រាសាក់ MFI
– 2008 ដល់ 2009 ជាជំនួយការលក់និងទីផ្សារនៅ Best Asia Tours
– 2009 ដល់ 2014 ជាភ្នាក់ងារឥណទាន នៅ Habitat for Humanity
– 2014 ដល់ 2016 ជាប្រធានផ្នែកឥណទាន នៅ ឌែលតា MFI
– 2016 ដល់ 2017 ជាប្រធានតំបន់ នៅ ទឹកស្អាត 1001
– 2017 ដល់ 2018 ជាប្រធានផ្នែកដោះស្រាយបំណុល នៅ ឌែលតា MFI
– 2018 ដល់ បច្ចុប្បន្ន ជាប្រធានការិយាល័យដោះស្រាយ នៅ ឌែលតា MFI

Show Buttons
Hide Buttons