លោក យូ លាង ប្រធានការិយាល័យកម្ចីខ្នាតតូច និងអាជីវកម្ម

លោកទទួលបាន ​បរិញ្ញាប័ត្រសេដ្ឋកិច្ច (Bachelor of Economics) ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន ឆ្នាំសិក្សា ២០១០ ។
លោកជា បុគ្គលិកស័្មគ្រចិត្ត ផ្នែកលក់ និងគ្រប់គ្រងស្តុក ក្រុមហ៊ុន Sotelco (Beeline) (៦ខែ ឆ្នាំ២០០៩)
លោកជា មន្ត្រីឥណទាន សាខាកំពង់ស្ពឺ (១៦ សីហា ២០១០), ប្រធានសាខាខេត្តព្រៃវែង (១៥ មិថុនា ២០១២), មន្ត្រីបណ្តុះបណ្តាល​ សិក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក ការិយាល័័យកណ្តាល (១៥ មករា ២០១៥) នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ ​ខេមបូឌា។
លោកជា ប្រធានផ្នែកឥណទាន សាខាកំពង់ស្ពី នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា (២៣ កុម្ភៈ ២០១៥)។​
លោកជា ប្រធានការិយល័យកម្ចីខ្នាតតូច និងអាជីវកម្ម នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ០១ ធ្នូ ២០១៦ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons