លោក លឹម កំសាន្ត ប្រធានការិយាល័យកម្ចីខ្នាតតូចបំផុត

លោកទទួលបាន សញ្ញាប័ត្រ​បរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម (BBA) ជំនាញ ធនាគារ និង ហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យា ល័យបៀល ប្រាយ 2011 ។
លោកមាន បទពិសោធន៍ ជា មន្ត្រីឥណទាន, មន្ត្រីដោះស្រាយបំណុលយឺតយ៉ាវ,អនុប្រធានសាខាស្រុក នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វីសិនហ្វាន់ ឆ្នាំ 2006​ ដល់ 2012
លោកជា ប្រធានសាខា, ប្រធានសាខាជាន់ខ្ពស់ នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព ឆ្នាំ 2012​ ដល់ 2015
លោកជា ប្រធានឥណទាន, ប្រធានសាខា ពីឆ្នាំ2015 ដល់ឆ្នាំ 2016 និង ជាប្រធានការិយាល័យកម្ចីខ្នាតតូចបំផុតនៅ ឌែលតា នៅឆ្នាំ 2016 ដល់បច្ចុប្បន្ន ។​

Show Buttons
Hide Buttons