លោក សឿង សម្បត្តិ សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិត ជំនាញ វិស្វករសំណង់ស៊ីវិល នៅសាកលវិទ្យាល័យរុស្សីមិត្តភាពប្រជាជន ។
លោកមានបទពិសោធន៍ បម្រើការងារនៅ នាយកដ្ឋានសំណង់ នៃក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរុបនីយកម្ម និង សំណង់, បម្រើការនៅទីស្តីការគណរដ្ឋមន្ត្រី (ជាសមាជិកបម្រុង ឋានៈស្មើអគ្គនាយកនៅក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមកិច្ច) និងបម្រើការនៅក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រម៉ាញ់ និងនេសាទ (ជាទីប្រឹក្សាអមក្រសួងឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិកា) រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។
លោកគឺជាសាកលវិទ្យាធិការរងនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្ដរជាតិ(IU) និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា ភីអិលស៊ី រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons