លោក អាង គឹមធន ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា

លោក អាង គឹមធនប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា

លោក អាង​ គីមធន បានទទួលសញ្ញាប័ត្រ បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យួទ័រ
បទពិសោធន៍ការងារៈ អ្នកគ្រប់គ្រងបណ្តាញនៅ គ្រឹះស្ថាន ​ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេវាកុំព្យូទ័រអាណាណានិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ នៅ PWC Cambodia។
លោក ជាប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានវិទ្យា របស់ ឌែលតា នៅឆ្នាំ 2014 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons