អ្នកស្រី ងួន ស្រីញ៉េប ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញកិច្ច

បច្ចប្បន្នកញ្ញាកំពុងសិក្សា គណនេយ្យអាជីព នៅវិទ្យាស្ថាន ខេមអេដ ប៊ីស្សនេសស្គួល និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ ជំនាញគណនេយ្យ នៅវិទ្យាស្ថានវ៉ាន់ដា គណនេយ្យ។
កញ្ញាមានបទពិសោធន៍ជា គណនេយ្យករនៅអង្គការអភិវឌ្ឍន៍ ជីវភាពកសិករ, ជាបេឡាករ សវនករផ្ទៃក្នុង នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារភូមិ ​
ពីឆ្នាំ2011ដល់ ឆ្នាំ2014 និងជាមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុជាន់ខ្ពស់នៅ ឌែលតា ពីឆ្នាំ 2014 ដល់ ឆ្នាំ 2016 ។​
អ្នកស្រី ជាប្រធានការិយាល័ហិរញ្ញកិច្ចរបស់ ឌែលតានៅឆ្នាំ 2016 រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។

Show Buttons
Hide Buttons