ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្រ្តាចារ្យ ​ សាបូ អូហ្សាណូ ប្រធានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឌែលតា

ឯកឧត្តម ទទួលបានសញ្ញាប័ត្របណ្ឌិត ពីសាកលវិទ្យាល័យ People’s Friendship University of Russia នៅឆ្នាំ 1999។
លោកបានរៀបចំក្រុម Bolyno International Group ជា “ក្រុមការរួមបញ្ចូលយុទ្ធសាស្រ្ត” ផ្តោតលើវិស័យ អប់រំ សុខាភិបាល, សហគ្រាសផលិតឳសថ, ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, សណ្ឋាគារ ភោជនីយដ្ឋាន និង សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។
នៅឆ្នាំ 2013 លោកសហការបង្កើត គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ដែលជាអាជីវកម្មស្នូលរបស់ក្រុម។

Show Buttons
Hide Buttons